تصویر استادیوم

_کیان _

۳۷,۸۸۰
  • تاسیس ۶ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۷۸۵
  • تعداد کل بازی ۹۹۶
  • تعداد هوادار ۶۸۴,۴۲۲
  • برد ۶۳۱
  • باخت ۳۲۴
  • تساوی ۴۱
  • ...
۳,۳۲۷
سطح ورزشگاه