تصویر استادیوم

24خونه به خونه بابل24

۳۸,۳۸۲
  • تاسیس ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۷۹۷
  • تعداد کل بازی ۱,۳۹۰
  • تعداد هوادار ۷۸۵,۶۸۸
  • برد ۹۴۷
  • باخت ۴۱۱
  • تساوی ۳۲
  • ...
۴,۲۳۴
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل66
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 65"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 59"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل58
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل46
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل41
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل40
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل39
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 509"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل38
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 982"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 14"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل37
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 13"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 974"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 12"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 965"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 957"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 955"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 10"
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل36
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 9"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 8"