تصویر استادیوم

اسپیدفایر

۱,۸۰۱
  • تاسیس ۳۰ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۳,۴۲۶
  • تعداد کل بازی ۲,۲۶۵
  • تعداد هوادار ۷۱۹,۸۰۰
  • برد ۱,۴۴۳
  • باخت ۷۹۵
  • تساوی ۲۷
  • ...
۶,۳۱۰
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل96
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل90
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل89
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 57"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 33"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 3 تا دسته 4 شماره 6"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 31"
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 48"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل48
کاپ جام
جام "الماسی دسته 5 تا دسته 6 شماره 4"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل47
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 46"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل45
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 8 فصل 44"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 44 شماره 3"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل44
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 43 شماره 11"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل42