تصویر استادیوم

tirekano

۳۹,۳۱۰
  • تاسیس ۹ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۶۲۵
  • تعداد کل بازی ۱,۱۱۴
  • تعداد هوادار ۴۲۵,۴۸۵
  • برد ۵۴۲
  • باخت ۴۶۲
  • تساوی ۱۱۰
  • ...
۷۲۲
سطح ورزشگاه