تصویر استادیوم

the 100

۴۰,۰۰۲
  • تاسیس ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳۶۴
  • تعداد کل بازی ۲۴۳
  • تعداد هوادار ۷۷,۱۵۵
  • برد ۱۱۸
  • باخت ۱۰۴
  • تساوی ۲۱
  • ...
۲۱۶
سطح ورزشگاه