تصویر استادیوم

serab4

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۱۹ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۹۶۸
  • تعداد کل بازی ۲,۲۴۳
  • تعداد هوادار ۲,۷۹۰,۱۲۹
  • برد ۱,۶۹۹
  • باخت ۴۶۹
  • تساوی ۷۵
  • ...
۷,۳۱۴
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل94
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل80
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل78
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 234"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 120"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل77
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 76"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 233"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل76
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 7 فصل 75"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 509"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 508"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل75
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 507"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 506"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 504"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 505"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 502"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1071"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1069"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1065"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل74
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1062"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1059"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1055"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1054"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1048"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1047"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1042"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل73
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1041"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1038"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1037"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1032"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1031"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1024"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1023"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل72
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1017"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1014"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1010"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1009"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1003"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1001"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 995"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 992"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 987"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 986"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 981"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 980"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 973"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 974"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 446"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 447"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 442"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 443"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 439"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 438"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 434"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 435"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 429"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 424"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 423"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 420"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 418"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 417"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 415"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل68
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 414"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 412"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 411"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 410"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 409"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 407"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 406"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل67
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 405"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 403"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 402"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 401"
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل66
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 8 فصل 65"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 65 شماره 4"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 902"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 899"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل65
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 893"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 891"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 887"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 884"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 881"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 878"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 873"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 868"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل64
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 864"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 860"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 852"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 853"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 846"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 844"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 840"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 835"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل63
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 833"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 830"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 826"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 824"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1629"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل62
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1618"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1616"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1604"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل61
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1600"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1586"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1583"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1577"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1570"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1559"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1561"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1555"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل59
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1548"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1549"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1543"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1544"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1539"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1537"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل58
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1532"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1530"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1528"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1525"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1519"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1520"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 768"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 766"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 767"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 765"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 763"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 757"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 755"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 9 فصل 55"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 752"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 55 شماره 7"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 749"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1465"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1463"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل55
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1455"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1452"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1449"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1445"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1438"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1436"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل54
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1432"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1429"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1422"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1421"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1415"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1405"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1406"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل53
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1399"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1396"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1385"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1386"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1372"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1373"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل52
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1365"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1364"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1358"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1349"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1348"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل51
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1334"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1324"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1325"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1317"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل50
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1308"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1296"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1291"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1282"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل49
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1281"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1274"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1273"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1265"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 656"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 654"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 652"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 648"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 646"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 638"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 635"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل46
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 630"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 623"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل45
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 620"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 612"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 605"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 600"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 583"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 567"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل41
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 562"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 560"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 557"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل40
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 536"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل39
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 522"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 508"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 503"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل38
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 481"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 474"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 469"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 464"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل34
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 774"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 769"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل33
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 748"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 674"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 652"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل31
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل29