تصویر استادیوم

redhaert

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۱۱ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۵۷۶
  • تعداد کل بازی ۱,۵۸۶
  • تعداد هوادار ۵۶۵,۸۰۶
  • برد ۹۷۰
  • باخت ۵۳۷
  • تساوی ۷۹
  • ...
۳,۰۱۸
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل70
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل51
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 50"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل47
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل46
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 86"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل45
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل44
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل43
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 80"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل40
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل39
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل38
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل35
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل33
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل32
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل27
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل26
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 91"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل25
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 88"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل24
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل23
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل20
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل18
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل17
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل16
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل15
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل12
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل11
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل9
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل7
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است