تصویر استادیوم

red only

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۵ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۵,۸۴۰
  • تعداد کل بازی ۴,۱۱۱
  • تعداد هوادار ۷۵۷,۸۰۹
  • برد ۲,۵۱۶
  • باخت ۱,۴۳۹
  • تساوی ۱۵۶
  • ...
۹,۳۷۰
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 15"
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل24
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل21
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل16
کاپ جام
جام "ردکاپ 738"
کاپ جام
جام "ردکاپ 672"
کاپ جام
جام "ردکاپ 660"
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل14
کاپ جام
جام "ردکاپ 600"
کاپ جام
جام "ردکاپ 558"
کاپ جام
جام "ردکاپ 522"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل13
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل12
کاپ جام
جام "ردکاپ 459"
کاپ جام
جام "ردکاپ 432"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل11
کاپ جام
جام "ردکاپ 334"
کاپ جام
جام "ردکاپ 297"
کاپ جام
جام "ردکاپ 278"
کاپ جام
جام "ردکاپ 208"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل9
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل8
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل7
کاپ جام
جام "ردکاپ 58"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل6
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل5
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل4
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل3