تصویر استادیوم

red Kera

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۴,۳۰۹
  • تعداد کل بازی ۲,۱۰۹
  • تعداد هوادار ۴۸۱,۸۹۸
  • برد ۱,۲۴۶
  • باخت ۷۱۸
  • تساوی ۱۴۵
  • ...
۸,۰۹۵
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل98
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل95
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل94
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل32
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 9"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل19
کاپ جام
جام "ردکاپ 869"
کاپ جام
جام "ردکاپ 836"
کاپ جام
جام "ردکاپ 806"
کاپ جام
جام "ردکاپ 788"
کاپ جام
جام "ردکاپ 763"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل16
کاپ جام
جام "ردکاپ 716"
کاپ جام
جام "ردکاپ 680"
کاپ جام
جام "ردکاپ 665"
کاپ جام
جام "ردکاپ 650"
کاپ جام
جام "ردکاپ 611"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل14
کاپ جام
جام "ردکاپ 559"
کاپ جام
جام "ردکاپ 530"
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل13
کاپ جام
جام "فینال نوروز 93"
کاپ جام
جام "نوروزی 14"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل12
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل11
کاپ جام
جام "ردکاپ 342"
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل10
کاپ جام
جام "ردکاپ 261"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل9
کاپ جام
جام "ردکاپ 143"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل8
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل7
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل4
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل2