تصویر استادیوم

rabin

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۲ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۶۷۳
  • تعداد کل بازی ۲,۵۸۲
  • تعداد هوادار ۸۲۹,۷۲۷
  • برد ۱,۴۹۹
  • باخت ۹۷۸
  • تساوی ۱۰۵
  • ...
۶,۸۲۸
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل63
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل54
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل44
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل42
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 136"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل41
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل40
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 269"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل39
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 266"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 264"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 256"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 7 تا دسته 8 شماره 11"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل38
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 257"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 252"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 7 تا دسته 8 شماره 10"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 245"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل37
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 242"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 116"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 115"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 114"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 110"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل35
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 208"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 207"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل34
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 203"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 202"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 198"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 190"
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل33
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 185"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 182"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 175"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 172"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 165"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 171"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 159"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 156"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 145"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 140"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 134"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل29
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل28
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل26
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل25
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل22
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل21
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل20
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل18
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل17
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل16
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل15
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل14