تصویر استادیوم

perspolistalaee

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۴۱۰
  • تعداد کل بازی ۷۱۴
  • تعداد هوادار ۲۸۶,۴۸۱
  • برد ۳۱۸
  • باخت ۳۱۸
  • تساوی ۷۸
  • ...
۱,۱۵۳
سطح ورزشگاه