تصویر استادیوم

perspolis99

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۳۰ شهریور ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۴,۷۸۳
  • تعداد کل بازی ۱,۶۲۸
  • تعداد هوادار ۶۰۶,۱۸۷
  • برد ۱,۱۸۶
  • باخت ۳۱۹
  • تساوی ۱۲۳
  • ...
۱۱,۱۹۲
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 6"
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل24
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل18
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل17
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل15
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل14
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل13
کاپ جام
جام "ردکاپ 465"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل12
کاپ جام
جام "ردکاپ 435"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل11
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل10
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل6
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل4
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل3