تصویر استادیوم

pardisan

۴۰,۴۷۲
  • تاسیس ۱ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۹۳۰
  • تعداد کل بازی ۱,۴۲۶
  • تعداد هوادار ۶۹۷,۰۲۶
  • برد ۷۶۴
  • باخت ۵۸۰
  • تساوی ۸۲
  • ...
۲,۴۳۰
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 98"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل98
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل96
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل94
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل92
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل48
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل45
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل37
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 36 شماره 7"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل36
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل35
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 9 فصل 34"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 34 شماره 5"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 823"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل34
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 809"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 776"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل33
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 755"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 717"
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل32