تصویر استادیوم

mehdi novin

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۵ تیر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۴,۲۸۶
  • تعداد کل بازی ۱,۶۵۱
  • تعداد هوادار ۶۵۳,۴۰۵
  • برد ۱,۰۴۴
  • باخت ۵۱۳
  • تساوی ۹۴
  • ...
۲,۱۹۵
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل53
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل37
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل36
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل35
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل34
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل32
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل28
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل27
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل25
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل24
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل23
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل22
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل21
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل20
کاپ برنز
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ برنز
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل19