تصویر استادیوم

fctajss

۳۰,۷۰۲
  • تاسیس ۲۲ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۶۷۱
  • تعداد کل بازی ۳۳۹
  • تعداد هوادار ۱۹۱,۰۱۳
  • برد ۱۷۷
  • باخت ۱۴۵
  • تساوی ۱۷
  • ...
۲۴۷
سطح ورزشگاه