تصویر استادیوم

cla30c

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۳۱۷
  • تعداد کل بازی ۱,۸۳۱
  • تعداد هوادار ۲۹۴,۴۴۳
  • برد ۸۴۴
  • باخت ۸۴۹
  • تساوی ۱۳۸
  • ...
۲,۶۹۰
سطح ورزشگاه