تصویر استادیوم

ashkani

۳۰,۷۰۲
  • تاسیس ۱ تیر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۷۸
  • تعداد کل بازی ۹۲۹
  • تعداد هوادار ۳۰۳,۷۰۴
  • برد ۴۳۸
  • باخت ۴۲۶
  • تساوی ۶۵
  • ...
۱,۹۹۸
سطح ورزشگاه