تصویر استادیوم

abi.delan

۳۱,۱۳۲
  • تاسیس ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۷۷۰
  • تعداد کل بازی ۲,۴۷۳
  • تعداد هوادار ۶۹۶,۲۵۹
  • برد ۱,۷۳۰
  • باخت ۷۲۰
  • تساوی ۲۳
  • ...
۴,۵۸۴
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل66
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 64"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل59
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل58
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل46
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 45"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل45
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 44"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 148"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل44
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 7 فصل 43"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 300"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل43
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل42
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل41
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 8 فصل 40"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 40 شماره 7"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 551"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 550"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل40
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 542"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 541"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 533"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 527"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل39
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 521"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 501"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل38
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 496"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 490"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 489"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 477"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل37
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 471"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 9 فصل 36"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 465"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 36 شماره 3"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 952"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 944"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل36
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 933"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 932"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 921"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 920"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 910"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 902"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 879"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل35
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 853"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 837"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل34
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 794"
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل33
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است