تصویر استادیوم

_ پرسپولیس _

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۵,۸۸۲
  • تعداد کل بازی ۲,۱۸۶
  • تعداد هوادار ۸۸۶,۶۶۶
  • برد ۱,۵۹۸
  • باخت ۵۴۰
  • تساوی ۴۸
  • ...
۱۲,۰۳۹
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 1 فصل 100"
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 57"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 56"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 30"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 25"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ جام
جام "الماسی دسته 3 تا دسته 4 شماره 5"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 45"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 41"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل32
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل28
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل27
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل26
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 184"
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل25