تصویر استادیوم

_کیان _

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۶ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۴,۴۱۵
  • تعداد کل بازی ۱,۳۹۷
  • تعداد هوادار ۷۸۲,۲۴۶
  • برد ۹۱۱
  • باخت ۴۱۷
  • تساوی ۶۹
  • ...
۴,۸۴۵
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل61
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 37"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل37
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل36
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 35"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 113"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل35
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 7 فصل 34"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 605"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل31
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 591"
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل30