تصویر استادیوم

_ایران_

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۱۰ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۵,۱۳۹
  • تعداد کل بازی ۲,۴۰۷
  • تعداد هوادار ۹۳۷,۴۶۸
  • برد ۱,۵۸۴
  • باخت ۷۸۴
  • تساوی ۳۹
  • ...
۷,۲۸۸
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 1 فصل 101"
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 53"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل53
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 13"
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 41"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل41
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل36
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل35
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 7 فصل 33"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل33
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 32 شماره 2"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 178"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 322"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 320"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 314"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 301"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل31
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 30 شماره 5"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل29