تصویر استادیوم

_آرتا_

۴۰,۳۷۴
  • تاسیس ۴ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۵,۵۹۰
  • تعداد کل بازی ۱,۷۳۳
  • تعداد هوادار ۸۰۸,۹۷۲
  • برد ۱,۳۱۹
  • باخت ۳۶۶
  • تساوی ۴۸
  • ...
۷,۹۸۲
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 58"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 38"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل32
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل28
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل27
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل26
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل25
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل24