تصویر استادیوم

Shirinfraz Gharb

۳۷,۸۸۰
  • تاسیس ۴ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۷۶۹
  • تعداد کل بازی ۱,۶۳۶
  • تعداد هوادار ۲,۱۷۶,۵۶۳
  • برد ۱,۲۴۸
  • باخت ۳۲۳
  • تساوی ۶۵
  • ...
۳,۲۵۵
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 76 شماره 2"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 519"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 517"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1101"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1100"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل76
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1099"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1096"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1092"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1091"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1086"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1085"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل75
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1082"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1081"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1078"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1077"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1075"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1070"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1068"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1064"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل74
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1063"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1060"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1057"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1053"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1052"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1046"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1045"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل73
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1040"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1039"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1035"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1033"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 72 شماره 8"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1029"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1028"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1021"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1020"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل72
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1012"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1013"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1007"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1006"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 998"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 999"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 991"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 990"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل71
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 985"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 984"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 977"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 978"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 971"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 972"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 968"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل70
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 966"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 964"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 965"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 960"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 959"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل68
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 951"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 948"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 942"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 933"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل67
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 928"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 924"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 923"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 916"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 917"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل66
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 905"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 904"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 897"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 896"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل65
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 890"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 885"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 882"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 877"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 872"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 869"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل64
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 863"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 859"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 854"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 850"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 845"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 841"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 837"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 834"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل63
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 818"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 817"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل62
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 813"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 809"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 807"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل61
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 803"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 793"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 795"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل60
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1560"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل59
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1547"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1546"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1538"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 779"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 776"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 773"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 771"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 760"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل56
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 753"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 748"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 746"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 744"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل55
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 742"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 738"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 739"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 735"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 732"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل54
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 730"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 727"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 725"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 720"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل53
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 9 فصل 52"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 716"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 52 شماره 8"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1378"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1377"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل52
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1370"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1366"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1355"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1350"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل51
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1339"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1329"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1315"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل50
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1303"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1295"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1287"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل49
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1275"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1267"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1268"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1254"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1253"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل48
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1248"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1234"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1231"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1223"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل47
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 44"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1215"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 42"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1207"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1206"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1202"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 624"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل44
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 611"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل43
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 595"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 587"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل42
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 554"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل38
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل35
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل34
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل33
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل32
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل28