تصویر استادیوم

STAM

۴۰,۵۸۱
  • تاسیس ۳ امرداد ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۹۸۸
  • تعداد کل بازی ۲,۰۵۶
  • تعداد هوادار ۱,۱۰۱,۴۶۰
  • برد ۱,۲۳۳
  • باخت ۷۹۶
  • تساوی ۲۷
  • ...
۶,۷۲۰
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل65
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل59
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 101"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل57
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 183"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 182"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 7 فصل 56"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 181"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 371"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل56
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 366"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 368"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل55
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 364"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 360"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 361"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل54
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل53
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 345"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 347"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل52
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 343"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 341"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل51
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 336"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 335"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 333"
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل50
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 330"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 7 تا دسته 8 شماره 21"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 327"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل49
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 326"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل48
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 319"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل44
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 145"
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل43
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل42
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل41
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 135"
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل40
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 130"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 132"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 131"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل39
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل38
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 246"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 247"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل37
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 241"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 239"
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل36
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 230"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 229"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 35 شماره 3"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 426"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل35
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 417"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 415"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 409"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 34 شماره 16"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 834"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 833"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 815"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل34
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 805"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 801"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 792"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 783"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 775"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 761"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل33
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 758"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 742"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 734"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 720"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 710"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 696"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 683"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 669"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 655"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 640"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل21
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل20
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل20
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل20
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل19