تصویر استادیوم

SHAYATINE SORKH

۳۷,۵۲۶
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۷۰۸
  • تعداد کل بازی ۱,۳۷۵
  • تعداد هوادار ۶۳۴,۲۳۸
  • برد ۷۵۹
  • باخت ۴۷۷
  • تساوی ۱۳۹
  • ...
۱,۹۵۱
سطح ورزشگاه