تصویر استادیوم

SHAYATINE SORKH

۳۹,۱۲۴
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۶۱
  • تعداد کل بازی ۱,۴۹۸
  • تعداد هوادار ۵۵۲,۵۹۳
  • برد ۷۸۵
  • باخت ۵۷۳
  • تساوی ۱۴۰
  • ...
۲,۱۱۱
سطح ورزشگاه