تصویر استادیوم

SHAYATINE SORKH

۳۹,۳۰۷
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۰۳
  • تعداد کل بازی ۱,۵۴۸
  • تعداد هوادار ۵۳۰,۳۰۵
  • برد ۷۹۳
  • باخت ۶۱۴
  • تساوی ۱۴۱
  • ...
۲,۱۴۵
سطح ورزشگاه