تصویر استادیوم

SHAYATINE SORKH

۳۸,۲۲۰
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۳۰
  • تعداد کل بازی ۱,۴۵۹
  • تعداد هوادار ۵۷۱,۳۷۸
  • برد ۷۷۹
  • باخت ۵۴۰
  • تساوی ۱۴۰
  • ...
۲,۰۲۵
سطح ورزشگاه