تصویر استادیوم

SHAYATINE SORKH

۳۸,۳۸۲
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۳۶
  • تعداد کل بازی ۱,۴۸۵
  • تعداد هوادار ۵۳۸,۵۳۲
  • برد ۷۸۰
  • باخت ۵۶۵
  • تساوی ۱۴۰
  • ...
۲,۰۳۷
سطح ورزشگاه