تصویر استادیوم

SHAYATINE SORKH

۳۸,۰۵۸
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۱۰
  • تعداد کل بازی ۱,۴۳۳
  • تعداد هوادار ۵۸۶,۲۱۶
  • برد ۷۷۶
  • باخت ۵۱۸
  • تساوی ۱۳۹
  • ...
۲,۰۰۲
سطح ورزشگاه