تصویر استادیوم

SHAYATINE SORKH

۳۹,۸۷۹
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۹۵۰
  • تعداد کل بازی ۱,۵۷۷
  • تعداد هوادار ۴۴۶,۴۵۸
  • برد ۸۰۲
  • باخت ۶۳۳
  • تساوی ۱۴۲
  • ...
۲,۲۸۸
سطح ورزشگاه