تصویر استادیوم

SHAYATINE SORKH

۳۸,۸۸۷
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۳۶
  • تعداد کل بازی ۱,۴۹۳
  • تعداد هوادار ۵۰۶,۶۱۷
  • برد ۷۸۰
  • باخت ۵۷۳
  • تساوی ۱۴۰
  • ...
۲,۰۷۶
سطح ورزشگاه