تصویر استادیوم

SHAHIN BABOL

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۵,۸۲۶
  • تعداد کل بازی ۵,۳۳۴
  • تعداد هوادار ۸۹۴,۳۱۹
  • برد ۳,۲۸۴
  • باخت ۱,۹۴۱
  • تساوی ۱۰۹
  • ...
۱۱,۱۸۵
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 81"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 75"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 73"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 70"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 56"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 50"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 45"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل35
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل33
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل32
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل31
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل24
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل21
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل20
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل20
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل19
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل15
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل13
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل7
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل2