تصویر استادیوم

REAL    MADRID

۴۰,۵۸۱
  • تاسیس ۱۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۶,۳۵۸
  • تعداد کل بازی ۲,۸۹۳
  • تعداد هوادار ۸۹۸,۵۱۵
  • برد ۲,۱۷۸
  • باخت ۵۹۸
  • تساوی ۱۱۷
  • ...
۲۲,۹۱۴
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 1 فصل 102"
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 28"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ جام
جام "الماسی دسته 3 تا دسته 4 شماره 2"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 36"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 3"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 4"
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل24
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل21
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل19
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل18
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل17
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل16
کاپ جام
جام "ردکاپ 757"
کاپ جام
جام "ردکاپ 746"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل15
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل13
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل11
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل10
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل8
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل7
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل5
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل4
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل3