تصویر استادیوم

R.M PARTO

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۶۵۰
  • تعداد کل بازی ۱,۷۱۶
  • تعداد هوادار ۴۹۲,۸۲۰
  • برد ۹۰۴
  • باخت ۶۴۶
  • تساوی ۱۶۶
  • ...
۳,۵۷۸
سطح ورزشگاه