تصویر استادیوم

PES Gorgan

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۷ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۴۶۷
  • تعداد کل بازی ۱,۳۰۱
  • تعداد هوادار ۳۵۴,۰۸۱
  • برد ۸۵۸
  • باخت ۳۳۰
  • تساوی ۱۱۳
  • ...
۹,۱۰۲
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل24
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل21
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل20
کاپ جام
جام "ردکاپ 846"
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل17
کاپ جام
جام "ردکاپ 820"
کاپ جام
جام "ردکاپ 800"
کاپ جام
جام "ردکاپ 781"
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل16
کاپ جام
جام "ردکاپ 733"
کاپ جام
جام "ردکاپ 698"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل15
کاپ جام
جام "ردکاپ 636"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل14
کاپ جام
جام "ردکاپ 599"
کاپ جام
جام "ردکاپ 581"
کاپ جام
جام "ردکاپ 553"
کاپ جام
جام "ردکاپ 511"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل13
کاپ جام
جام "ردکاپ 468"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل12
کاپ جام
جام "قهرمانان 5"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل11
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل10
کاپ جام
جام "ردکاپ 274"
کاپ جام
جام "ردکاپ 220"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل9
کاپ جام
جام "ردکاپ 159"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل8
کاپ جام
جام "ردکاپ 65"
کاپ جام
جام "ردکاپ 29"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل6
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل4
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل3