تصویر استادیوم

PEPSI

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۶۷
  • تعداد کل بازی ۱,۰۸۴
  • تعداد هوادار ۴۳۳,۹۹۰
  • برد ۴۶۵
  • باخت ۵۳۳
  • تساوی ۸۶
  • ...
۲,۱۵۹
سطح ورزشگاه