تصویر استادیوم

NEC

۵,۳۲۷
  • تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۴,۵۴۰
  • تعداد کل بازی ۱,۴۰۵
  • تعداد هوادار ۷۷۳,۰۵۲
  • برد ۹۴۷
  • باخت ۳۸۱
  • تساوی ۷۷
  • ...
۴,۸۶۴
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 97"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل97
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 77"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل73
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل36
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 84"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل30
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 29 شماره 8"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل28
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 385"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 363"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 333"
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل27