تصویر استادیوم

Manchester United

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۶,۵۹۳
  • تعداد کل بازی ۲,۷۹۵
  • تعداد هوادار ۱,۰۵۶,۰۴۷
  • برد ۲,۱۸۵
  • باخت ۴۷۲
  • تساوی ۱۳۸
  • ...
۴۱,۷۹۳
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ جام
جام "حذفی دسته 2 شماره 10"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 67"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 66"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 63"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 61"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 59"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 55"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ جام
جام "حذفی دسته 2 شماره 2"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 50"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 27"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 26"
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل24
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 24"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 21"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 19"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل21
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل20
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 7"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل19
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل18
کاپ جام
جام "ردکاپ 858"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل17
کاپ جام
جام "ردکاپ 816"
کاپ جام
جام "ردکاپ 804"
کاپ جام
جام "ردکاپ 771"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل16
کاپ جام
جام "ردکاپ 723"
کاپ جام
جام "ردکاپ 678"
کاپ جام
جام "ردکاپ 663"
کاپ جام
جام "ردکاپ 631"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل14
کاپ جام
جام "ردکاپ 594"
کاپ جام
جام "ردکاپ 578"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل13
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل12
کاپ جام
جام "ردکاپ 458"
کاپ جام
جام "ردکاپ 399"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل11
کاپ جام
جام "قهرمانان 4"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل10
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل9
کاپ جام
جام "ردکاپ 179"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل7
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل5
کاپ جام
جام "خلیج فارس 2"
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل4
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل2