تصویر استادیوم

IRAN

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۵,۹۶۷
  • تعداد کل بازی ۲,۴۲۷
  • تعداد هوادار ۸۱۸,۰۸۵
  • برد ۱,۸۰۶
  • باخت ۴۶۲
  • تساوی ۱۵۹
  • ...
۲۲,۱۰۶
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل59
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 شماره 5"
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 2"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل24
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 10"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 5"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل19
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل18
کاپ جام
جام "ردکاپ 873"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل17
کاپ جام
جام "ردکاپ 812"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل16
کاپ جام
جام "ردکاپ 755"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل15
کاپ جام
جام "ردکاپ 675"
کاپ جام
جام "ردکاپ 653"
کاپ جام
جام "ردکاپ 624"
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل14
کاپ جام
جام "ردکاپ 540"
کاپ جام
جام "ردکاپ 507"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل13
کاپ جام
جام "ردکاپ 463"
کاپ جام
جام "نوروزی 8"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل12
کاپ جام
جام "ردکاپ 393"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل11
کاپ جام
جام "ردکاپ 369"
کاپ جام
جام "ردکاپ 348"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل10
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل9
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل8
کاپ جام
جام "ردکاپ 63"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل7
کاپ جام
جام "ردکاپ 42"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل6
کاپ جام
جام "ردکاپ 22"
کاپ جام
جام "ردکاپ 3"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل5
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل4
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل3
کاپ برنز
لیگ دسته 10 - فصل2