تصویر استادیوم

Germans

۳۹,۴۵۲
  • تاسیس ۳ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۵۷۸
  • تعداد کل بازی ۱,۱۰۴
  • تعداد هوادار ۳۹۶,۳۹۰
  • برد ۶۵۵
  • باخت ۳۵۷
  • تساوی ۹۲
  • ...
۴,۳۱۸
سطح ورزشگاه