تصویر استادیوم

FC Golden

۳۰,۳۴۴
  • تاسیس ۲ تیر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۹۶۴
  • تعداد کل بازی ۱,۱۱۱
  • تعداد هوادار ۶۳۷,۹۰۹
  • برد ۷۰۷
  • باخت ۳۵۶
  • تساوی ۴۸
  • ...
۲,۷۴۰
سطح ورزشگاه