تصویر استادیوم

FC ARTA

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۳ امرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۴,۴۴۴
  • تعداد کل بازی ۱,۴۳۵
  • تعداد هوادار ۹۳۸,۹۹۱
  • برد ۱,۱۶۱
  • باخت ۲۵۶
  • تساوی ۱۸
  • ...
۴,۴۸۸
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 58"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 49"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 47"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل49
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 48"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 90"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل48
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 47"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 158"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل47
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 7 فصل 46"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل46
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 313"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 8 فصل 45"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 45 شماره 8"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 7 تا دسته 8 شماره 18"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل45
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 9 فصل 44"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 618"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 44 شماره 14"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 34"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل44
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1173"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1172"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1167"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1162"
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل43
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 31"