تصویر استادیوم

Esteghlal Saveh

۳۰,۷۰۲
  • تاسیس ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۳,۴۳۴
  • تعداد کل بازی ۲,۸۰۴
  • تعداد هوادار ۶۹۶,۰۶۹
  • برد ۱,۸۰۱
  • باخت ۹۴۸
  • تساوی ۵۵
  • ...
۴,۸۸۰
سطح ورزشگاه