تصویر استادیوم

DARYA BABOL 0111

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۴,۳۹۶
  • تعداد کل بازی ۱,۴۱۴
  • تعداد هوادار ۷۶۸,۸۹۴
  • برد ۱,۰۰۳
  • باخت ۳۷۴
  • تساوی ۳۷
  • ...
۳,۸۹۳
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 92"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 54"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 32"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل54
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 45"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 42"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل43
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل42
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل41
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل38
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل37
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل36
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل34
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 771"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل33
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 759"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 738"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 713"
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل32