تصویر استادیوم

DARYA BABOL 0111

۳۸,۰۵۸
  • تاسیس ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۵۲۴
  • تعداد کل بازی ۱,۰۲۷
  • تعداد هوادار ۶۹۱,۹۴۶
  • برد ۶۷۱
  • باخت ۳۲۸
  • تساوی ۲۸
  • ...
۲,۴۳۱
سطح ورزشگاه