تصویر استادیوم

DARYA BABOL 0111

۳۸,۵۸۳
  • تاسیس ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۹۷۰
  • تعداد کل بازی ۱,۱۲۱
  • تعداد هوادار ۷۳۵,۲۴۵
  • برد ۷۴۶
  • باخت ۳۴۶
  • تساوی ۲۹
  • ...
۲,۶۰۳
سطح ورزشگاه