تصویر استادیوم

DARYA BABOL 0111

۳۷,۵۵۵
  • تاسیس ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۶۲
  • تعداد کل بازی ۹۶۷
  • تعداد هوادار ۶۷۶,۲۶۵
  • برد ۶۲۸
  • باخت ۳۱۳
  • تساوی ۲۶
  • ...
۲,۳۵۱
سطح ورزشگاه