تصویر استادیوم

DARYA BABOL 0111

۳۸,۲۱۱
  • تاسیس ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۵۶
  • تعداد کل بازی ۱,۰۶۲
  • تعداد هوادار ۶۹۶,۳۱۸
  • برد ۶۹۳
  • باخت ۳۴۱
  • تساوی ۲۸
  • ...
۲,۴۷۷
سطح ورزشگاه