تصویر استادیوم

DARYA BABOL 0111

۳۸,۳۶۴
  • تاسیس ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۷۹۴
  • تعداد کل بازی ۱,۰۸۷
  • تعداد هوادار ۷۰۳,۵۴۸
  • برد ۷۱۶
  • باخت ۳۴۳
  • تساوی ۲۸
  • ...
۲,۵۰۷
سطح ورزشگاه