تصویر استادیوم

ADANA

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۱۲ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۲۴۲
  • تعداد کل بازی ۹۴۴
  • تعداد هوادار ۴۷۰,۷۸۰
  • برد ۴۷۸
  • باخت ۳۶۸
  • تساوی ۹۸
  • ...
۹۶۶
سطح ورزشگاه