تصویر استادیوم

AC M I L A N

۳۰,۹۳۱
  • تاسیس ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۳۱
  • تعداد کل بازی ۱,۰۸۹
  • تعداد هوادار ۳۶۸,۳۰۰
  • برد ۶۰۸
  • باخت ۴۳۰
  • تساوی ۵۱
  • ...
۴,۶۰۵
سطح ورزشگاه