تصویر استادیوم

AC M I L A N

۲۹,۷۸۶
  • تاسیس ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۳۱
  • تعداد کل بازی ۱,۰۸۹
  • تعداد هوادار ۴۱۲,۱۹۰
  • برد ۶۰۸
  • باخت ۴۳۰
  • تساوی ۵۱
  • ...
۴,۳۸۰
سطح ورزشگاه