تصویر استادیوم

AC M I L A N

۳۱,۱۳۲
  • تاسیس ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۳۱
  • تعداد کل بازی ۱,۰۸۹
  • تعداد هوادار ۳۶۴,۶۳۹
  • برد ۶۰۸
  • باخت ۴۳۰
  • تساوی ۵۱
  • ...
۴,۶۷۲
سطح ورزشگاه