تصویر استادیوم

A S ROM A

۳۸,۲۲۰
  • تاسیس ۲۸ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۴,۸۱۲
  • تعداد کل بازی ۱,۹۸۱
  • تعداد هوادار ۸۲۸,۳۲۹
  • برد ۱,۴۰۹
  • باخت ۴۱۵
  • تساوی ۱۵۷
  • ...
۱۰,۹۲۹
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 23"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 35"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 3 تا دسته 4 شماره 1"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 5"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 11"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل24
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل19
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل18
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل13
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل12
کاپ جام
جام "ردکاپ 389"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل11
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل8
کاپ جام
جام "ردکاپ 80"
کاپ جام
جام "ردکاپ 62"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل6
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل5
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل4