تصویر استادیوم

A C M I L A N

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۵,۵۳۹
  • تعداد کل بازی ۳,۸۵۹
  • تعداد هوادار ۱,۰۰۳,۶۶۶
  • برد ۲,۹۰۰
  • باخت ۸۶۳
  • تساوی ۹۶
  • ...
۱۹,۸۸۹
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 16"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 15"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 43"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 12"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 11"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 42"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 40"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 39"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 8"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 32"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل32
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل28
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 111"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل27
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 99"
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل26
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل25
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل23
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل22
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 83"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل21
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 41"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل19
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 18"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل18
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل17
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل16
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل15
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل14
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل13
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل12