تصویر استادیوم

666666 پرسپولیس عباس اباد 666666

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۴ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۴,۸۷۳
  • تعداد کل بازی ۵,۳۹۶
  • تعداد هوادار ۷۲۳,۷۴۹
  • برد ۳,۷۳۱
  • باخت ۱,۵۹۵
  • تساوی ۷۰
  • ...
۱۷,۴۷۳
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 51"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 29"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 17"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 33"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 32"
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 36"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل36
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 31"
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل35
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل32
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل28
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل26
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل22
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل21
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل19
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل17
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل15
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل13
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل12
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل11
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل10
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل9