تصویر استادیوم

.HYUNDAI

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۹ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۹۹۴
  • تعداد کل بازی ۲,۱۶۱
  • تعداد هوادار ۷۰۸,۵۵۵
  • برد ۱,۵۴۲
  • باخت ۵۹۱
  • تساوی ۲۸
  • ...
۱۸,۸۵۹
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ جام
جام "حذفی دسته 2 شماره 3"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 54"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل32
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 30"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل30
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 73"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل29
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 70"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل28
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 114"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 154"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل27
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 149"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 143"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 232"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل26
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 197"
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل25
جدول لیگ

تیم در لیگ بازی نکرده است