تصویر استادیوم

--استقلال--

۳۰,۷۰۲
  • تاسیس ۵ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۰۱۸
  • تعداد کل بازی ۸۱۲
  • تعداد هوادار ۵۲۱,۲۴۴
  • برد ۴۸۲
  • باخت ۲۹۳
  • تساوی ۳۷
  • ...
۳,۳۰۶
سطح ورزشگاه