تصویر استادیوم

-رهام-

۳,۹۸۱
  • تاسیس ۲۲ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۹۷۳
  • تعداد کل بازی ۱,۲۱۶
  • تعداد هوادار ۷۶۱,۱۸۲
  • برد ۷۵۰
  • باخت ۳۹۳
  • تساوی ۷۳
  • ...
۲,۶۸۴
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل101
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل99
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل53
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل37
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل35
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 66"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل34
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 99"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل33
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 168"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 164"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل31
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 147"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل30
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 137"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل28
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل27
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل26