تصویر استادیوم

♥FC Barcelona♥

  • تاسیس ۲۸ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۵۱۴
  • تعداد کل بازی ۱,۷۲۱
  • تعداد هوادار ۸۸۴,۰۳۰
  • برد ۱,۲۲۶
  • باخت ۴۴۱
  • تساوی ۵۴
  • ...
۹,۴۷۸
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 52"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 49"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 47"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 21"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 22"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 20"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 19"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 18"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 14"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 10"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ جام
جام "الماسی دسته 3 تا دسته 4 شماره 4"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 7"
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 35"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل35
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 33"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 32"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 54"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 57"
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 45"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل29
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 69"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل28
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 65"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 63"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 107"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل27
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 103"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 139"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل26
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 135"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 130"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 169"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل25
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 162"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 155"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 147"
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل24