تصویر استادیوم

۱۰سال بیجامه

۳۰,۲۵۳
  • تاسیس ۶ آذر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۲۳۸
  • تعداد کل بازی ۵۵۰
  • تعداد هوادار ۶۰۱,۲۹۶
  • برد ۳۴۸
  • باخت ۱۷۷
  • تساوی ۲۵
  • ...
۲,۲۵۷
سطح ورزشگاه