تصویر استادیوم

یاران رضا محمدی

۴۰,۴۷۲
  • تاسیس ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
  • امتیازکل ۲,۵۳۴
  • تعداد کل بازی ۱,۱۱۵
  • تعداد هوادار ۱,۲۳۱,۹۴۰
  • برد ۹۰۱
  • باخت ۱۸۷
  • تساوی ۲۷
  • ...
۲,۹۸۷
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ جام
جام "حذفی دسته 2 شماره 52"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 2 شماره 47"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ جام
جام "حذفی دسته 2 شماره 41"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 89"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل89
کاپ جام
جام "حذفی دسته 2 شماره 42"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 87"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 60"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل85
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 84"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 70"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل84
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 83"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 128"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 239"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل83
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 238"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 7 فصل 82"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 543"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 542"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل82
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 541"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1148"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل81
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 8 فصل 80"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1146"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1144"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 80 شماره 3"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1141"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل80
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1139"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1138"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1135"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1134"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل79
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1129"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1127"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1884"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1882"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل78
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1879"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1876"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1874"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1868"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1864"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل77
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1859"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1860"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1850"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1848"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل76
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1845"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1843"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1840"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1839"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1835"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1833"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل75
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 9 فصل 74"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 74 شماره 11"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1827"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1825"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل74
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1823"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1821"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 73 شماره 13"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1818"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل73
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1813"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1808"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل72
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1802"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1799"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1800"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل68
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 67 شماره 4"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل66
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل65
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل64
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل63
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل62
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل60
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 59 شماره 9"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل59
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل58