تصویر استادیوم

گنجنامه

۳۹,۱۳۵
  • تاسیس ۱۳ امرداد ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۱۴
  • تعداد کل بازی ۱,۰۶۷
  • تعداد هوادار ۳۲۵,۷۴۲
  • برد ۴۷۸
  • باخت ۵۲۷
  • تساوی ۶۲
  • ...
۱,۴۱۱
سطح ورزشگاه