تصویر استادیوم

گنجنامه

۳۸,۰۷۵
  • تاسیس ۱۳ امرداد ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۹۰
  • تعداد کل بازی ۹۸۲
  • تعداد هوادار ۴۳۳,۱۴۹
  • برد ۴۷۴
  • باخت ۴۴۸
  • تساوی ۶۰
  • ...
۱,۲۱۱
سطح ورزشگاه