تصویر استادیوم

گنجنامه

۳۹,۷۰۴
  • تاسیس ۱۳ امرداد ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۱۴
  • تعداد کل بازی ۱,۰۶۷
  • تعداد هوادار ۳۰۴,۰۸۴
  • برد ۴۷۸
  • باخت ۵۲۷
  • تساوی ۶۲
  • ...
۱,۵۲۱
سطح ورزشگاه