تصویر استادیوم

گنجنامه

۳۷,۸۷۲
  • تاسیس ۱۳ امرداد ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۷۸
  • تعداد کل بازی ۹۵۱
  • تعداد هوادار ۴۴۰,۱۲۴
  • برد ۴۷۲
  • باخت ۴۱۹
  • تساوی ۶۰
  • ...
۱,۱۶۴
سطح ورزشگاه