تصویر استادیوم

گنجنامه

۳۸,۳۵۵
  • تاسیس ۱۳ امرداد ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۱۹۵
  • تعداد کل بازی ۱,۰۱۱
  • تعداد هوادار ۳۸۸,۱۴۱
  • برد ۴۷۵
  • باخت ۴۷۶
  • تساوی ۶۰
  • ...
۱,۲۶۰
سطح ورزشگاه