تصویر استادیوم

گنجنامه

۴۰,۰۰۲
  • تاسیس ۱۳ امرداد ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۱۴
  • تعداد کل بازی ۱,۰۶۷
  • تعداد هوادار ۲۹۶,۹۵۸
  • برد ۴۷۸
  • باخت ۵۲۷
  • تساوی ۶۲
  • ...
۱,۵۷۹
سطح ورزشگاه